25 خرداد 1398

مولف: گروه زیست شناسی دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 2/2
(5 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

25 خرداد 1398

مولف: گروه فیزیک دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 2/1
(4 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

25 خرداد 1398

مولف: گروه شیمی دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

25 خرداد 1398

مولف: دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

25 خرداد 1398

مولف: دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

20 خرداد 1398

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 1
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

1 خرداد 1398

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

1 خرداد 1398

مولف: سال چهارم دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

29 اردیبهشت 1398

مولف: سال چهارم دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

25 اردیبهشت 1398

مولف: گروه شیمی دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی
قبلی  
1  2  3 
  بعدی
صفحه 1 از 3