25 شهریور 1398

مولف: سمانه بدلی
0  نظر
رتبه خبر: 1
(10 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - المپیاد

17 شهریور 1398

مولف: سمانه بدلی
0  نظر
رتبه خبر: 3
(16 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - المپیاد

17 شهریور 1398

مولف: واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 4
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - المپیاد

10 شهریور 1398

مولف: دبیرستان فرزانگان 2 تهرا دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

2 شهریور 1398

مولف: واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - پژوهشی

16 مرداد 1398

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

25 تیر 1398

مولف: واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - پژوهشی

12 تیر 1398

مولف: واحد المپیاد دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - المپیاد

10 تیر 1398

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

10 تیر 1398

مولف: واحد المپیاد دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - المپیاد
قبلی  
1  2  3  4  5 
  بعدی
صفحه 1 از 5