اهم فعالیتهای معاونت اجرایی دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1402-1401
 

ارتباط با معاونت اجرا:

سرکار خانم مدرسی
داخلی 107
شماره همراه:09916713833 -09330808382
اهم فعالیت های  معاونت اجرا: