اهم فعالیتهای معاونت اجرایی دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1403-1402  

ارتباط با معاونت اجرا:

سرکار خانم فرجی و سرکار خانم جعفری
داخلی 107
 
اهم فعالیت های  معاونت اجرا:

 

     
 
نقشه سایت