آزمون زبان  

امتحان پایان ترم زبان یازدهم ( المپیاد)

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه ۹۹/۳/۲۷ از ساعت 8 به مدت 30 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون" کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در آزمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30دقیقه است.
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین خانم طباطبایی کلاس ۱۱۷

زمان برگزاری آزمون روز یکشنبه 99/3/25 و از ساعت 8 به مدت ۴۰ دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون" کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در آزمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 40دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین آمار  

آزمون آمار یازدهم المپیاد -خانم سیادت -کلاس 116

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه 99/3/20 و از ساعت13:20 به مدت ۴۰ دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون" کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در آزمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 40 دقیقه است

   
  آزمون آنلاین شیمی  

آزمون شیمی یازدهم المپیاد خانم خباز کلاس 116و 117

زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه 99/3/19 و از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون" کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در آزمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 60 دقیقه می باشد.

   
  آزمون آنلاین هندسه  

آزمون هندسه پایه یازدهم المپیاد

مان برگزاری آزمون روز شنبه 99/3/10 و از ساعت 13:15 به مدت ۴۰ دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون" کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در آزمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 40 دقیقه است

   
  آزمون آنلاین شیمی المپیاد خانم خباز  

آزمون آنلاین شیمی خانم خباز ( المپیاد )

زمان برگزاری آزمون روزدوشنبه مورخ 99/2/29 و از ساعت 13:00 به مدت 50 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 50 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون زیست خانم طباطبایی

زمان برگزاری آزمون روزچهارشنبه مورخ 99/2/24 بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون هندسه المپیاد یازدهم

زمان برگزاری آزمون روزدوشنبه مورخ 99/2/22 و از ساعت 9:00 به مدت 30 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون ادبیات خانم کیانیان 99/2/22

زمان برگزاری آزمون روزدوشنبه مورخ 99/2/22 و از ساعت 13:30 به مدت 45 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 45 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین شیمی یازدهم تجربی سرکار خانم صادقی کلاس های 113 و 115   

شیمی سرکار خانم صادقی مورخ دوشنبه 99/2/15

زمان برگزاری آزمون روزدوشنبه مورخ 99/2/15 و از ساعت 9:20 به مدت 30 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی دارد.
زمان آزمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین هندسه المپیاد یازدهم ریاضی خانم اخلاقی نیا   

آزمون آنلاین هندسه المپیاد یازدهم خانم اخلاقی مورخ دوشنبه 99/2/15

زمان برگزاری آزمون روزدوشنبه مورخ 99/2/15 و راس ساعت 9 به مدت 30 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین ادبیات سرکار خانم کیانیان   

ادبیات سرکار خانم کیانیان 99/2/9

 
زمان برگزاری آزمون روزسه شنبه مورخ 99/2/9 و از ساعت 13:30 به مدت 40دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 40 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین شیمی یازدهم تجربی سرکار خانم صادقی کلاس های 113 و 115   

شیمی سرکار خانم صادقی مورخ دوشنبه 99/2/15

زمان برگزاری آزمون روزدوشنبه مورخ 99/2/15 و از ساعت 9 به مدت 30 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی دارد.
زمان آزمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین شیمی سرکار خانم آرایی (پایه دوازدهم)  

شیمی سرکار خانم آرایی 99/2/10

زمان برگزاری آزمون روزچهارشنبه مورخ 99/2/10 و از ساعت 10:45 به مدت 30 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30 دقیقه است.
 
 

   
  آزمون آن لاین فیزیک  

آزمون فیزیک سرکار خانم طلوع الشمس

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
  پرسش کلاسی آنلاین شیمی خانم صادقی کلاس 113 و 115  (98.12.26)  

آزمون آنلاین درس شیمی خانم صادقی پایه یازدهم 98.12.26 (کلاس 113 و 115)

زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه مورخ 98/12/26 و از ساعت 10.30 به مدت 30دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30  دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین ادبيات دهم سركارخانم كيانيان، كلاسهاي 105و106 (99/01/30)  

ادبيات دهم سركارخانم كيانيان (كلاس هاي المپياد رياضي و تجربي)

(دانش آموزاني كه موفق به ثبت آزمون نشدند ؛ مدت آزمون تا ساعت 16 تمديد گرديد.)
زمان برگزاری آزمون روز شنبه مورخ 99/1/30 و از ساعت 14 به مدت 25دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 25  دقیقه است.

   
  آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی و معاف   

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 96.11.14

با سلام

   
  پرسش کلاسی آنلاین ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی کلاس 115   (98.12.20)  

آزمون آن لاین درس ریاضی خانم سیادت موسوی ( کلاس 115 )

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه مورخ 98/12/20 و از ساعت 12.30 به مدت 55 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 55 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین درس عربی   

آزمون عربی پایه یازدهم

زمان برگزاری آزمون روز چهار شنبه مورخ 98/12/21 و از ساعت 17 به مدت 25 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 25 دقیقه است.

   
  آزمون آن لاین تربیت بدنی - نیمسال دوم 95-96    

آزمون آن لاین درس تربیت بدنی نیمسال دوم 95-96

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
  پرسش کلاسی آنلاین شیمی سرکار خانم اکبری از درس پنجم   (98.12.19)  

پرسش کلاسی آنلاین شیمی دهم تجربی سرکار خانم اکبری (کلاس 103 و 104)

زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه مورخ 98/12/19 و تنها از ساعت 11:45 به مدت 15 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 15 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین شیمی سرکار خانم صادقی (98.12.19)  

آزمون آنلاین درس شیمی خانم صادقی پایه یازدهم 98.12.19 (کلاس 113 و 115)

زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه مورخ 98/12/19 و تنها از ساعت 8 صبح به مدت 25 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 25 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین عربی دهم، هفته سوم اسفند . سرکار خانم مهرورز (98.12.17)  

آزمون آنلاین عربی پایه دهم درس پنجم

لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 10 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین ادبیات دهم، هفته دوم اسفند از درس 10 تا 14، سرکار خانم کیانیان(98.12.13)  

آزمون ادبیات سرکار خانم کیانیان (پایه دهم)

زمان برگزاری آزمون به روز سه شنبه مورخ 98/12/13 تغییر یافت .
ساعت برگزاری فقط در بازه زمانی 18 الی 18:30 بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین شیمی دهم سرکار خانم اکبری و سرکار خانم جارالهی  (98.12.12)  

آزمون فصل دوم شیمی دهم ، سرکار خانم اکبری (کلاس 104 و 103) و سرکار خانم جارالهی (کلاس 101و102)

زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه مورخ 98/12/12 و فقط در بازه زمانی 14 الی 14:35 بوده و قابل تمدید نیست.
استفاده از ماشین حساب لازم می باشد، لذا پیش از شروع آزمون فراهم نمایید.
 
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 35 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین آمار و احتمالات سرکار خانم سیادت موسوی، یازدهم ریاضی(98.12.8)  

آزمون آمار و احتمالات سرکار خانم سیادت موسوی (کلاس 111 و 112)

زمان برگزاری آزمون روز پنجشنبه مورخ 98/12/8 و فقط در بازه زمانی 18 الی 18:40 بوده و قابل تمدید نیست.
پاسخ تشریحی سوالات،با فاصله کوتاهی بعد از خاتمه زمان آزمون در وب سایت درج شده و قابل رویت خواهد بود.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 40 دقیقه است.

   
  آزمون ریاضی سرکار خانم غفرانی ، یازدهم ریاضی(98.12.6)  

آزمون آنلاین ریاضی سرکار خانم غفرانی (کلاس 112)

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه مورخ 98/12/6 و فقط در بازه زمانی دو ساعته 17 الی 19 بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً در پایان از راه حل تشریحی سوالات عکس گرفته و برای دبیر ارسال نمایید.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی، یازدهم تجربی (96.12.6)  

آزمون ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی (کلاس 115)

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه مورخ 98/12/6 و فقط در بازه زمانی 17 الی 17:30 بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 20 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آن لاین ادبیات شماره 5

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

   
  آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی  

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 93.09.15

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آن لاین برنامه نویسی کامپیوتر- پایه اول

جهت شرکت در آزمون با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
زمان آزمون     دقیقه است.


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آن لاین ادبیات شماره 4

 

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

گروه B


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

گروه C


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

گروه D


   
  آزمون آنلاین  

آزمون آن لاین - پایان ترم تربیت بدنی

جهت شرکت در آزمون با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
زمان آزمون   5  دقیقه است.


   
  آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی  

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 95.09.22

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
  آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی  

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 95.09.30

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
  آزمون فیزیک سرکار خانم طلوع الشمس 97.2.3  

آزمون فیزیک سرکار خانم طلوع الشمس

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 15 دقیقه است.

   
  آزمون تعیین سطح کامپیوتر  

آزمون تعیین سطح کامپیوتر


   
  آزمون آن لاین ادبیات شماره 1   

آزمون آن لاین ادبیات شماره 1 - تاریخ برگزاری 95.12.3

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آن لاین ادبیات شماره 3

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

   
  آزمونک آنلاین فیزیک / آموزش معکوس قانون گازها  

آزمون فیزیک خانم طلوع شمس- آموزش معکوس قانون گازها

توضیحات:
لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 15 دقیقه است.

   
  آزمون ادبیات سرکار خانم کیانیان 97.7.27  

آزمون ادبیات سرکار خانم کیانیان

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 15دقیقه است.

   
  آزمون شماره 1 ادبیات سرکار خانم کیانیان  

آزمون1 ادبیات سرکار خانم کیانیان(98.8.9)

 
سومین مهلت انجام آزمون روز چهارشنبه 98/8/15 از ساعت 8 صبح الی 8 عصر می باشد.
 
لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون شماره 2 ادبیات سرکار خانم کیانیان  

آزمون2 ادبیات سرکار خانم کیانیان(98.11.18)

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی، دهم ریاضی (98.12.6)  

آزمون ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی (کلاس 101)

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه مورخ 98/12/6 و فقط در بازه زمانی 17 الی 18 بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 50 دقیقه است.

   
نقشه سایت