انجمن همراه دبیرستان فرزانگان 2  

بنی آدم اعضای یک پیکرند        که در آفرینش ز یک گوهرنـد

                 چو عضوی به درد آورد روزگـار             دگــر عضوهـا را نمانــد قــرار

دانش آموزان فرزانگان 2 برای کمک به کودکان محروم و افراد نیازمند در اطراف تهران از سال 90 اقدام به تاسیس انجمن همراه نموده اند. هدف از تشکیل این انجمن جلب توجه دانش آموزان به محیط اطراف و آسیب های اجتماعی موجود در آنها،مشارکت جمعی در برطرف نمودن این آسیب ها، ایجاد حس همدردی با آنها و ارتباط با همنوعان خود است. تمام فعالیت های این انجمن حاصل تلاش یک  حرکت جمعی دانش آموزی است.

 فعالیت های این انجمن درمحور های زیر برنامه ریزی شده است.

 
 

              گزارش فعالیت انجمن همراه- سال تحصیلی93-92

              گزارش فعالیت انجمن همراه -سال تحصیلی 92-91

     
 
نقشه سایت