معاونت پایه دهم فرزانگان2-سال تحصیلی1402-1401
 
 
ارتباط با معاونت پایه دهم(سرکار خانم مظلومیان):
داخلی118
شماره همراه:09937540854
اهم فعالیت های  معاونت پایه دهم:
 
 

کلاس بندی دانش اموزان بر اساس معدل و رفتارهای اجتماعی آنها و تعیین نمایندگانی جهت ارتباط با معاون آموزشی و پایه

کنترل حضور وغیاب روزانه دانش آموزان و پیگیری علت آن  در همان روز و استمرار در طی سال تحصیلی

Òپاسخگویی به مشکلات احتمالی  که در ورود به سامانه  کارسنج برای  دانش آموزان  وجود دارد  وپیگیری  از واحد سایت مدرسه
Òپیگیری  مستمر از وضعیت دانش آموزان  ودر صورت لزوم تماس با اولیا  جهت رفع مشکل
Òهماهنگی با معاون آموزشی و اطلاع از چگونگی وضعیت آموزشی دانش آموزان و بررسی پیشرفت تحصیلی دانش اموز
Òهمکاری در برگزاری کلیه جلسات ملاقات اولیاء با دبیران و مشاور پایه که توسط واحد آموزش برنامه ریزی می گردد
Òهمکاری در برگزاری مطلوب کلیه آزمونهای جامع،ماهانه،میان ترم و پایان ترم  و ارائه کارنامه عملکرد آموزشی به دانش آموزان که توسط واحد آموزش برنامه ریزی می گردد.
Òهمکاری و تشریک مساعی با واحد فرهنگی  در برگزاری هر چه مطلوب تر مناسبات و مراسم خاص و اعیاد

نظارت در حفظ نظم وآرامش ،درمحیط مدرسه و بیان توصیه های انضباطی  وتلاش در ایجاد رابطه محترمانه و منطقی و مناسب میان دانش آموزان و مدرسه

Òپیگیری و رفع مشکلات احتمالی دانش آموزان و اهتمام در برطرف شدن آن از طریق ارجاع به مشاورین مدرسه

نظارت بر ورود و خروج به موقع دانش آموزان

همکاری لازم با مدیریت  ومعاونین در زمان ثبت نام دانش آموزان و طبق مصوبات شورای معاونین  با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی

ترغیب دانش آموزان به مشارکت در انجام کارهای جمعی و گروهی و انسان دوستانه و جلب توجه دانش آموزان به محیط زیست و حفظ و پاسداری از آن

Òترغیب جدی دانش آموزان، به حفظ اموال عمومی و هرآنچه که خود به نوعی در تهیه و تدارک آن سهم داشته اند
Òثبت کلیه موارد برجسته اخلاقی و انضباطی و نیز روابط اجتماعی مطلوب دانش آموزان در دفاتر
Ò ثبت کلیه مواردی که موجب نقض قوانین انضباطی و آموزشی می شود(در دفاتر مربوطه) و مطلع ساختن اولیاء از آن
 
     
 
     
معاونت پایه یازدهم فرزانگان2-سال تحصیلی 1402-1401
 
ارتباط با معاونت پایه یازدهم(سرکار خانم گنجعلی):
داخلی116
شماره همراه:09929897758
اهم فعالیت های  معاونت پایه یازدهم:

*       ثبت  معدل  دانش آموزان دهم در لیست جهت کلاسبندی سال جدید تحصیلی

کلاس بندی دانش اموزان بر اساس نمرات و اخلاق و رفتار در کلاس با مشورت  معاون پایه دهم
تعیین نمایندگانی جهت ارتباط با معاون آموزشی ,واحد آموزش و واحد فرهنگی (هر کلاس 2 نماینده )

*      بررسی حضور و غیاب دانش آموزان و پیگیری آن به صورت  روزانه

*پیگیری وضعیت درسی و انضباطی دانش آموزان و تعیین وضعیت آنان از جهت ضعف درسی و رفتاری  و وضعیت پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان و هماهنگی با واحد آموزش
*هماهنگی با مشاوران محترم در خصوص دانش آموزانی که نیاز به پیگیری مستمر دارند

همکاری در برگزاری جلسات ملاقات اولیاء با دبیران

همکاری در برگزاری اردوهای تفریحی و اردوهای مطالعاتی

*ثبت موارد انضباطی (رفتاری-اخلاقی-غیبت و تاخیر) و اطلاع رسانی به اولیاء
*همکاری در برگزاری آزمون های جامع و آزمونهای هماهنگ و امتحانات میان ترم و پایان ترم و امتحانات نهائی طبق برنامه واحد آموزش
*پیگیری مشکلات رفتاری،درسی دانش آموزان و ارجاع به مشاوره و هماهنگی با معاون آموزشی
*همکاری با معاونین پرورشی، پژوهشی و آموزشی در امور مربوطه از جمله برگزاری برنامه صبحگاه و برنامه های مناسبتی
*هماهنگی با واحد آموزش در برگزاری جلسه با اولیاء و دبیران

نظارت بر ورود و خروج به موقع دانش آموزان

همکاری لازم با مدیریت  ومعاونین در زمان ثبت نام دانش آموزان و طبق مصوبات شورای معاونین  با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی

Òترغیب دانش آموزان به مشارکت در انجام کارهای جمعی و گروهی و انسان دوستانه  و جلب توجه دانش آموزان به محیط زیست و حفظ و پاسداری از آن
Òترغیب جدی دانش آموزان در صورت حضوری بودن  ، به حفظ اموال عمومی و هرآنچه که خود به نوعی در تهیه و تدارک آن سهم داشته اند

 

 
     
 
     
معاونت پایه دوازدهم فرزانگان2-سال تحصیلی 1402-1401
 
ارتباط با معاونت پایه دوازدهم(سرکار خانم حقوقی):
داخلی های 119و 139
شماره های همراه:09912803064 و 09013230031
اهم فعالیت های  معاونت پایه دوازدهم:

 

ثبت نام دانش آموزان ورودی پایه دوازدهم.

بررسی وپیگیری حضور و غیاب دانش آموزان  درکلاس  ها.

پیگیری گزارش مشکلات  آموزشی و هماهنگی با معاون آموزشی،مشاوران و دبیران ارجمند  .

پیگیری  وضعیت رفتاری دانش آموزان و ارتباط موثر با اولیاء محترم آنها.

 ارجاع مشکلات آموزشی دانش آموزان ، به مشاوره با هماهنگی معاون محترم آموزشی.

تدارک و اجرای اردوهای مطالعاتی در طول سال تحصیلی ( درصورت داشتن مجوز).

برگزاری آزمون های صبحگاهی قبل از شروع کلاس در طی سال تحصیلی(در فضای مجازی).

ارائه نتایج آزمونهای صبحگاهی به دبیران،مشاورین، معاون آموزشی و تحلیل و بررسی آنها.

هماهنگی آزمون های جامع طبق برنامه ریزی واحد آموزش و ارائه نتایج به معاون آموزشی،مشاوران و دبیران محترم.

برگزاری کلاسهای جبرانی و فوق برنامه دروس تخصصی بنابر ضرورت.

برگزاری کارگاه انتخاب رشته با هماهنگی واحد مشاوره با حضور دانش آموزان ( درصورت داشتن مجوز حضور).

ثبت  حضور و غیاب دانش آموزان  و موارد انضباطی آنها در دفاتر انضباطی.

پیگیری تغییر نمرات امتحانات دی ماه و هماهنگی با واحد اداری.

برگزاری امتحانات نهایی به عنوان حوزه اجرا و پیگیری اعتراض  دانش اموزان.

برگزاری وبینارهای ماهانه معاونت در کارسنج.

تهیه لیست و آمار صحیح دانش آموزان و لیست در یک نگاه.

تهیه لیست مدیریتی نمرات صبحگاهی جهت بررسی روند آموزشی فردی دانش آموز و ارائه گزارش به اولیا.

 
     
 
نقشه سایت