معاونت پایه دهم  
ارتباط با معاونت پایه دهم(سرکار خانم مصدقی):داخلی118
شماره همراه:09109552849
اهم فعالیت های  معاونت پایه دهم:
 
-کنترل حضور وغیاب روزانه دانش آموزان و پیگیری علت آن در طی سال تحصیلی
-نظارت در حفظ نظم و آرامش در محیط مدرسه و بیان توصیه های انضباطی در مواقع ضروری
-همکاری با مسئولین آموزش و اطلاع از چگونگی وضعیت آموزشی دانش آموزان و بررسی پیشرفت تحصیلی و در جریان قرار دادن اولیاء محترم
-همکاری در برگزاری کلیه جلسات ملاقات اولیاء با دبیران
-همکاری در برگزاری مطلوب کلیه آزمونهای جامع،ماهانه،میان ترم و پایان ترم  و ارائه کارنامه عملکرد آموزشی به دانش آموزان
-همکاری و تشریک مساعی با واحد فرهنگی  در برگزاری هر چه مطلوب تر مناسبات و مراسم خاص و اعیاد
-تلاش در ایجاد رابطه محترمانه و منطقی و مناسب میان دانش آموزان و مدرسه
-پیگیری و رفع مشکلات احتمالی دانش آموزان و اهتمام در برطرف شدن آن از طریق ارجاع به مشاورین مدرسه
-ترغیب دانش آموزان به مشارکت در انجام کارهای جمعی و گروهی و انسان دوستانه
-جلب توجه دانش آموزان به محیط زیست و حفظ و پاسداری از آن
-ترغیب جدی دانش آموزان به حفظ اموال عمومی و هرآنچه که خود به نوعی در تهیه و تدارک آن سهم داشته اند
-ثبت کلیه موارد برجسته اخلاقی و انضباطی و نیز روابط اجتماعی مطلوب دانش آموزان در دفاتر و نرم افزار مربوطه
- ثبت کلیه مواردی که موجب نقض قوانین انضباطی و آموزشی می شود(در دفاتر مربوطه) و مطلع ساختن اولیاء از آن
 
معاونت پایه یازدهم

ارتباط با معاونت پایه یازدهم(سرکارخانم داودی): داخلی 116

شماره همراه:09109552873

اهم فعالیت های معاونت پایه یازدهم:

-کلاس بندی دانش اموزان بر اساس نمرات و رفتارهای اجتماعی آنها و تعیین نمایندگانی جهت ارتباط با معاون

 - بررسی حضور و غیاب دانش آموزان و پیگیری آن در طی سال تحصیلی

--همکاری با مسئولین آموزش جهت بررسی وضعیت درسی و انضباطی دانش آموزان و تعیین وضعیت آنان از جهت ضعف درسی و رفتاری با هماهنگی دبیران

--همکاری با مسئولین آموزش جهت وضعیت پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان و هماهنگی با دبیران مربوطه در طی سال تحصیلی

-همکاری در برگزاری کلاسهای جبرانی و فوق برنامه دروس اختصاصی بنا بر ضرورت

--همکاری با مسئولین آموزش و مشاورین جهت پیگیری مشکلات دانش آموزان

-همکاری در برگزاری جلسات ملاقات اولیاء با دبیران

-همکاری در تدارک اردوهای علمی –تفریحی

-ثبت موارد انضباطی (رفتاری-اخلاقی-غیبت و تاخیر) و اطلاع رسانی به اولیاء از طریق رایانه

-همکاری در برگزاری آزمون های جامع و آزمونهای هماهنگ و امتحانات میان ترم و پایان ترم طبق برنامه واحد آموزش

-همکاری با معاونین پرورشی، پژوهشی و آموزشی در امور مربوطه از جمله برگزاری برنامه صبحگاه و برنامه های مناسبتی

-برگزاری جلسه با اولیاء و پیشنهاد و ارائه راهکار مناسب به اولیاء دانش آموزان جهت تعیین وضعیت تحصیلی سال آینده

 

معاونت پایه دوازدهم   

ارتباط با معاونت پایه دوازدهم (سرکار خانم حقوقی):داخلی 119

شماره همراه:09013230031-09912803064

اهم فعالیت های معاونت پایه دوازدهم

-بررسی وپیگیری حضور و غیاب دانش آموزان

 -پیگیریوضعیت انضباطی دانش آموزان و ارتباط موثر با دانش آموز و اولیاء محترم

 -پیگیری مشکلات رفتاری و درسی دانش آموزان ،ارجاع به مشاوره با هماهنگی معاون محترم آموزشی

-تدارک و اجرای اردوهای مطالعاتی در طول سال تحصیلی

-تکثیر و تهیه آرشیو سالانه از جزوات و نمونه سوالات دبیران  به تفکیک

-برگزاری آزمون های صبحگاهی قبل از شروع کلاس در طی سال تحصیلی

-ارائه نتایج آزمونهای صبحگاهی به دبیران،مشاورین،معاون آموزشی و تحلیل و بررسی آنها

-برگزاری آزمون های جامع طبق برنامه ریزی واحد آموزش

-هماهنگی با واحد مشاوره برای دانش آموزان و ارائه روز و ساعت مراجعه به آنها

-برگزاری جلسات هماهنگی با مشاوران و معاون محترم آموزشی و پیگیری مسایل مطرح شده از طریق نمایندگان آموزشی دانش آموزان

-برگزاری کلاسهای جبرانی و فوق برنامه دروس تخصصی بنابر ضرورت

-تدوین جدول مراجعه دانش آموزان به واحد مشاوره با همکاری مشاورین محترم

-برگزاری کارگاه انتخاب رشته با هماهنگی واحد مشاوره با حضور دانش آموزان

-ثبت  حضور و غیاب دانش آموزان  و موارد انضباطی آنها در نرم افزار آموزیار

-اطلاع رسانی روزانه بودجه بندی ، برنامه آزمون  یا پیام دبیر به دانش آموزان