تقدیر از افتخارآفرینان نمایشگاه های علمی-پژوهشی-دبیرستان فرزانگان2

 
 

دستاوردهای کلی  پزوهشی دبیرستان فرزانگان 2  از سال تحصیلی 78-77 تا سال تحصیلی 01-00

 
 

افتخارات و دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان 2