تقدیر از افتخارآفرینان نمایشگاه های علمی-پژوهشی-دبیرستان فرزانگان2
 
 
     
 
     
دستاوردهای کلی  پزوهشی دبیرستان فرزانگان 2  از سال تحصیلی 78-77 تا سال تحصیلی 01-00
 
 
     
 
     
افتخارات و دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان 2
 
 
     
 
نقشه سایت