معرفی واحد فناوری دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1402-1401
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تماس با واحد فناوری دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1402-1401
 
 
سرکار خانم مهربانی داخلی 109
سرکار خانم حسینی داخلی 209
سرکار خانم اقبال داخلی 309
سرکار خانم بدلی(مسئول وب سایت دبیرستان) داخلی127
 
 
     
 
نقشه سایت