معرفی واحد فناوری دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 1401-1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تماس با واحد فناوری دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 1401-1400

 
سرکار خانم مهربانی داخلی 109
سرکار خانم عسگریان داخلی 209
سرکار خانم مسکنی داخلی 309
سرکار خانم بدلی(مسئول وب سایت دبیرستان) داخلی127