گروه ادبیات و زبان فارسی  
مطالب تخصصی گروه درسی ادبیات از ابتدای سال تحصیلی 96-95